ظرفیت قدرت نصب شده برای فرایند تولید سولفات آلومینیوم