سوزاندن سوخت های فسیلی استخراج فلزات از سنگ معدن خود